ברוך הבא לאתר הבית של המרומים מפגשי יין ואלכוהול (להלן: "האתר"), המרומים מתמחים בסדנאות אלכוהול וסדנאות יין לחברות ולקהל הפרטי. למשל סדנת קוקטיילים וסדנת יין חווייתית הינן סדנאות מאוד מבוקשות אצל המרומים. האתר והעסק הינו בבעלות ומופעל ע"י זיו מרום (להלן: "בעלי האתר"). 


השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלה מנוסחים מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הם מתייחסים לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.  
בעלי האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו,מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. בעלי האתר אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
 
בעלי האתר אינה מעוניינת לקבל ממך כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום , הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לבעלי האתר.
 
קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת בעלי האתר בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 
תכנים כלכליים
כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד.
 
קישורים ופרסומות
אין בעלי האתר מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים,מהימנים ועדכניים.
בעלי האתר לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך. בעלי האתר אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.
 
הפסקת שימוש ושיפוי
בעלי האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא בעלי האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. המפר את תנאי השימוש ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

השימוש במידע ושליחת חומר פרסומי, דיוור ללקוחות ושליחת הודעות sms
כל המידע אשר תמסור באתר ישמר במאגרי המידע של בעלי האתר.
בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר קבלת דיוור הן בדואר אלקטרוני והן באמצעות הודעות sms ו/או בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת דרך האתר.
במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי כמתואר לעיל, יש לפנות בכתב למערכת האתר ולבקש להסירך ממאגר המידע.
 
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר: דוא"ל : Hamaromim@gmail.com